?

Log in

talasalitaan 3rd term - talasalitaan [entries|archive|friends|userinfo]
talasalitaan

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

talasalitaan 3rd term [Mar. 8th, 2007|08:43 pm]
talasalitaan

Guys last talasalitaan na EVER for third yr! thanks so much and good luck! <3

3rd Term Talasalitaan - 50 na salita

 • Sinasaliwan (pd) – Sinasabayan
 • Mangilak (pd) – manghingi
 • Marilag (pu) – maganda
 • Kararangyaan (png) – luho
 • Nakasaksi (pd) – nakakita
 • Mataginting (pd) napakatunog
 • Kagawad (png) – miyembro ng lipon
 • Makasasalungat (pd) – makakalaban
 • Naggigitgitan (pd) – nagsisiksikan
 • Supling (png) usbong ng halaman/murang sanga; anak
 • Tikas (png) – hugis; anyo o kalagayan at tinig ng katawan ng isang tao
 • Kalo (png) – kasangkapang may gulong at kanal sa kabilugan na dinaraanan ng lubid o kawad ng panghila sa itinataas o ibinabaang karga.
 • Relikya (png) – anumang natitirang alaalang lumipas; natitirang bahagi o piraso
 • Silakbong (png) – pag-aalimpuyo at pagligid ng maraming alikabog
 • Isuplong (pd) – ipagharap ng sakdal o sumbong; malakas na buga ng apoy
 • Batikan (pd) – patakan, bahiran
 • Kaimbihan (png) – kasamaan, masama na pag-uugali; kahamakan
 • Tungyayaw (png) – malaswang o masasamang salitang nabubukas sa bibig o nauusal kapag nagagalit ang sinuman.
 • Hampas-lupa (pu) – walang hanapbuhay, (png) taong tamad at walang hanapbuhay, palaboy
 • Mag-aabuloy (pd) – tutulong, magbibigay ng kontribusyon
 • Humihikbing (pd) – umiiyak
 • Bantulot (pu) – alinlangan
 • Napakislot (pd) – gumalaw na pabigla-bigla
 • Karosa (png) – kotseng may mga palamuti
 • Nasambit (pd) – nabigkas
 • Tungyayaw (png) – pagmumura
 • Kitil (pu) – patay
 • Kabigha-bighaning (png) – hikayat
 • Tulisan (png) – bandido
 • Umuukilkil (pd) – umuusisa
 • Malumanay (pu) – dahan-dahang magsalita at kumilos
 • Patiyad (pu/pa) – tayo o lakad na ang mga daliri ng paa ay sumasayad
 • Matwasay (pu) – tahimik, payapa
 • Mahinay (pu) – mabagal
 • Namamangha (pd) – nagugulat, nagtataka
 • Nabinat (pd) – nagkaroon ng sakit na pagaling na ngunit lumala dahil sa pagkilos
 • Pagpapatiwakal (png) – kusang pagtikil sa sarili, nagpakamatay
 • Yungib (png) – lungga, kuweba
 • Sawimpalad (png) – bigo
 • Karatig (pu) – katabi
 • Gusgos (pu) – marami at punit-punit na damit; marumi at mailbag
 • Yamot (pu) – inis, inip
 • Kurap (png) – pikit
 • Pisi (png) – tali/panali
 • Tuod (png) – puno ng kahoy na naiwan sa pagputol
 • Pag-alipusta (png) – pagkahamak
 • Kutob (png) – kaba
 • Namumuhi (pd) – nasusuklam; lubos na nagagalit
 • Tigmak (pu) – punong-puno
LinkReply

Comments:
From: (Anonymous)
2008-07-17 07:27 am (UTC)

tnx poh!!!....

this helps a lot....
(Reply) (Thread)
From: (Anonymous)
2008-11-28 09:38 am (UTC)

thanx

tnx kc nagawa q project q
(Reply) (Thread)
From: (Anonymous)
2009-06-21 02:39 am (UTC)

where

where is pagmamaliw?
(Reply) (Thread)
From: (Anonymous)
2009-10-17 07:12 am (UTC)

magaling/verygood

this talasalitaan is good its so fantastic
(Reply) (Thread)
From: (Anonymous)
2009-11-09 01:21 pm (UTC)

bsecret_emokid@yahoo.com

thanks
for
that
''talasalitaan''
because
that
is
our
grading
task
thank
you
very
much
(Reply) (Thread)
From: (Anonymous)
2011-02-04 12:57 pm (UTC)

anu

anu ang ibigasabihin ng acronym na png at pd.......repz
(Reply) (Thread)
From: (Anonymous)
2011-02-05 06:19 am (UTC)

thanks

we can really use this vocabulary words specially for us students!!!
thank you so much!!!!
(Reply) (Thread)
From: (Anonymous)
2011-03-18 08:31 am (UTC)

Re: thanks

maraming salamat kahit kunti lng naintindihan ko hahahhhahahha
(Reply) (Parent) (Thread)